Laatste stand van zaken Zienswijzen

5 oktober 2017

Van de gemeente Assen hebben wij vernomen dat:

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat de verwachting is dat er pas na half oktober een besluit wordt genomen. Dit wijkt af van de eerdere planning waarbij er in of direct na de zomervakantie een besluit zou liggen. Er zijn binnen de inspraaktermijn 926 zienswijzen zijn binnengekomen, waarvan 83 uniek, en 11 reacties van overheden.


 

Laatste stand van zaken Zienswijzen:

Dinsdag 11 juli heeft de werkgroep met de NAM gesproken. De NAM heeft aangegeven dat er totaal meer dan 900 zienswijzen voor het gebied Westerveld zijn ingediend. Daar zijn wij als werkgroep positief verrast en erg blij mee. 

Een reactie op de zienswijzen wordt op zijn vroegst verwacht rond eind september begin oktober.

Tot 19 juni jl. heeft u uw zienswijze bij het ministerie van EZ kunnen inleveren. De De werkgroep heeft enkele tientallen zienswijzen ontvangen, waar we enorm blij me zijn. Deze zienswijzen zijn door ons bij het Ministerie van Economische Zaken ingediend en aangeboden.

Er is nog niets bekend over het totaal ontvangen aantal zienswijzen en dergelijke. Maar wij houden u op de hoogte.

29 juni 2017

 


Tot 19 juni kun je je stem laten horen.

Lever nu nog je zienswijze in. Geef hiermee aan dat je bezwaren hebt tegen de gaswinning.

 

 


Bent u tegen gaswinnning in de de wijk marsdijk en omstreken? En wilt u dit kenbaar maken? Samen zijn we sterk!

U kunt tot en met 19 juni uw bezwaren aangeven door middel van een zienswijze. Iedere burger of organisatie kan dit doen. Bent u tegen, laat uw stem dan horen!

Hieronder vindt u een voorbeeld van de zienswijze:

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Cluster vergunningen
Postbus 20401
2500 EK Den HaagPlaats, datumBetreft: ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Westerveld
Geachte minister,
Als inwoner van de woonwijk Marsdijk in Assen maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Westerveld.De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp-instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.

In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op een zware beving als klein beoordeeld. In het advies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) wordt genoemd dat er bevingen met een magnitude tot 3,9 mogelijk zijn. Wat we ook weten, is dat de velden in het plangebied hebben gebeefd. Bevingen met deze sterkte leiden volgens de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tot constructieve schade aan gebouwen.

Ik ben van mening, dat gaswinning onder een woonwijk met 13.000 inwoners gelet op de bekende en mogelijke gevolgen eenvoudigweg onverantwoord is.


De handel wijze van zowel NAM als de nationale overheid, inzake de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek in Groningen tot nu toe schept weinig vertrouwen in een voor mij adequate aanpak als zich problemen voordoen. Dat vertrouwen is evenzeer aangetast door de gang van zaken in de onderhavige casus. Immers, anders dan aanvankelijk toegezegd is de NAM inmiddels gestart met de gaswinning op basis van een “oude” vergunning. Juridisch moge zij daartoe gerechtigd zijn, naar letter en geest van de vernieuwde wetgeving terzake acht ik deze handelwijze in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Daarom vraag ik ook stopzetting van de gaswinning nu.

Het ontwerp instemmingsbesluit is juridisch technisch van aard. Het toont nauwelijks begrip en empathie voor de gevoelens van de bewoners en draagt dientengevolge niet bij aan het tot stand brengen van een zo noodzakelijke vertrouwensbasis.

Op dit moment beleef ik een ongestoord woongenot. De gaswinning draagt het risico van verstoring daarvan in zich.

Zo gaswinning uit overwegingen van algemeen belang als onvermijdelijk dient te worden beschouwd, dan rust op U de verplichting aantasting van dat woongenot te voorkomen. Indien zich desondanks verstoring voordoet, dient u dat onverwijld en adequaat te (doen) herstellen.

De geruststellende bewoordingen van NAM tijdens de informatiebijeenkomsten en van U in het ontwerp instemmingsbesluit, alsmede de verwijzingen naar de toepasselijke schadeprocedures en rechtsmiddelen zijn daarvoor niet toereikend. Zij leggen de druk bij de alsdan getroffenen en niet bij de direct aanwijsbare veroorzaker.

Risicobeheersysteem

Ik vind daarom, als u toch gaat winnen, het van groot belang dat er een serieus risicobeheersysteem moet worden opgesteld. U verplicht de NAM voor de gebieden waar eerder bevingen zijn voorgekomen een risicobeheersysteem op te laten stellen en dit ter goedkeuring voor te leggen aan SodM. Om invulling te geven aan de rechtszekerheid zou dit transparant moeten gebeuren en dus in de fase van vergunningverlening geregeld moeten zijn. Ik moet kunnen zien of de NAM aan zijn verplichtingen voldoet ingeval van schade. Door het plan pas na de vergunningverleningsfase ter goedkeuring bij het SodM te leggen is dat niet het geval.

Nulmeting

Ik lees in het ontwerpbesluit dat u de NAM de verplichting oplegt een representatieve nulmeting aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gasvoorkomens Eleveld en Vries Zuid. U geeft in het voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van groot belang bij  schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling 

In uw ontwerpbesluit geeft u terecht aan dat er behoefte is aan een adequate regeling voor de afdoening en vergoeding van schades en compensatie. Verder geeft u aan dat afspraken hierover primair gemaakt dienen te worden tussen decentrale overheden en de NAM. De NAM heeft aangegeven hieraan te willen meewerken. Om één en ander te bewerkstelligen draagt u in artikel 5 van uw ontwerpbesluit de NAM op te zorgen voor een transparant proces van schademelding, adequaat onderzoek naar en afhandeling van schadeverzoeken binnen een redelijke termijn. Deze informatie moet de NAM binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit openbaar te maken. Overigens is onduidelijk om welke informatie het hierbij gaat.


Ik vind dat u als verantwoordelijk minister erop toe moet zien dat – evenals in het aardbevingsgebied Groningen – een volledig onafhankelijk orgaan wordt ingesteld voor de afwikkeling van schade als gevolg van alle mijnbouwactiviteiten (en beheersmaatregelen voor het grondwaterpeil). Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. U kunt uw instemmingsbesluit pas van kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen dat wanneer de NAM vanwege onvoorziene omstandigheden in de toekomst niet meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt voor deze gasvelden. De NAM moet dus aantonen dat de schade niet het gevolg is van bevingen. 

Onzekerheden

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) uit 2015 die u heeft omarmd gaan specifiek over het communiceren over onzekerheden. De OvV adviseerde u om in de communicatie met inwoners transparant te zijn over onzekerheden en uit te leggen welke plaats deze onzekerheid krijgt in de besluitvorming.  In de besluitvorming is niet duidelijk hoe u de genoemde onzekerheden heeft afgewogen. Daarom kunt u naar mijn mening nu niet tot een afgewogen besluit komen.

Communicatie

In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u zorgvuldige en publieksvriendelijke communicatie wilt borgen. U geeft aan dat uw ministerie werkt aan een maatschappelijke licentie en een publieksvriendelijke oplegger. Jammer genoeg past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar drie (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan en ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid en daarmee het burgerperspectief niet aan ministeriële toezeggingen.


Dit alles overziend, ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het Winningsplan  Westerveld. Ik sluit me verder aan bij de zienswijze van het college van B& W van Assen.


Met vriendelijke groet,


Naam
Adres
Woonplaats

Handtekening

De zienswijze  kunt u ook downloaden op de website van de gemeente assen: www.assen.nl

Op de website www.assen.nl kunt u op het foto klikkenvuur en gas vlam in elkaar

Vervolgens krijgt u de volgende toelichting:

De NAM wil meer aardgas gaan winnen onder Assen. Hiervoor heeft de NAM een plan ingediend (Winningsplan Westerveld) bij de minister van Economische Zaken. De minister heeft een ontwerpbesluit genomen, waarin hij zegt dat hij van plan is om de NAM toestemming te geven voor het winnen van meer gas. Het winnen van gas kan leiden tot bevingen en schades aan woningen en andere gebouwen.

Burgemeester en wethouders, daarin gesteund door de voltallige gemeenteraad, zijn het niet eens met het ontwerpbesluit en maken bezwaar. Ze hebben daarom besloten om een zienswijze in te dienen bij de minister. Hierin staat dat de minister geen toestemming moet geven. Als hij dat wel doet, dan moet er worden voldaan aan allerlei voorwaarden zoals een goede schaderegeling, nulmetingen aan woningen en gebouwen en een goed meetsysteem inrichten.

U kunt als inwoner van de gemeente Assen ook aangeven wat u vindt van het ontwerpbesluit van de minister door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Deze moet zijn voorzien van uw naam, volledige adres en een handtekening. U kunt de zienswijze tot uiterlijk 19 juni 2017 sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Cluster vergunningen
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Het is mogelijk om gebruik te maken van twee downloadbare zienswijzen die door de gemeente zijn opgesteld. Het gaat om een korte versie en langere zienswijze die is afgeleid van de zienswijze van burgemeester en wethouders. U kunt beide versies hieronder downloaden:

PDF-pictogramvoorbeeld korte zienswijze inwoners Assen (pdf – 44 Kb)
PDF-pictogramvoorbeeld uitgebreide zienswijze inwoners Assen (pdf – 183 Kb)

De korte en langere zienswijze zijn ook geprint beschikbaar aan de balie van het stadhuis.

De minister zal uiteindelijk een definitief besluit nemen over de plannen van de NAM. Hierin zal hij de zienswijzen moeten meenemen. Wilt u later bij de rechter in beroep gaan tegen het besluit van de minister, dan moet u nu een zienswijze indienen.

Alle stukken die betrekking hebben op het winningsplan vindt u op:
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-winningsplan-westerveld(externe link)
Hier staat ook het negatieve advies dat burgemeester en wethouders eerder hebben afgegeven en de publicatie van de minister met alle informatie over het indienen van een zienswijze.”

 

Voorbeeld verkorte zienswijze, zoals deze op de website van de gemeente Assen staat:

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Cluster vergunningen
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Plaats, datum

Betreft: ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Westerveld

Geachte minister,

Als inwoner van Assen maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over uw
ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Westerveld.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerpinstemmingsbesluit
dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op een zware beving als klein
beoordeeld. In het advies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) wordt genoemd dat
er bevingen met een magnitude tot 3,9 mogelijk zijn. Wat we ook weten, is dat de velden in het
plangebied hebben gebeefd. Bevingen met deze sterkte leiden volgens de Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) tot constructieve schade aan gebouwen.
Risicobeheersysteem
Ik vind daarom, als u toch gaat winnen, het van groot belang dat er een serieus risicobeheersysteem
moet worden opgesteld. U verplicht de NAM voor de gebieden waar eerder bevingen zijn
voorgekomen een risicobeheersysteem op te laten stellen en dit ter goedkeuring voor te leggen aan
SodM. Om invulling te geven aan de rechtszekerheid zou dit transparant moeten gebeuren en dus in
de fase van vergunningverlening geregeld moeten zijn. Ik moet kunnen zien of de NAM aan zijn
verplichtingen voldoet ingeval van schade. Door het plan pas na de vergunningverleningsfase ter
goedkeuring bij het SodM te leggen is dat niet het geval.
Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u de NAM de verplichting oplegt een representatieve nulmeting aan
gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gasvoorkomens Eleveld en Vries Zuid. U geeft
in het voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.
Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u terecht aan dat er behoefte is aan een adequate regeling voor de
afdoening en vergoeding van schades en compensatie. Verder geeft u aan dat afspraken hierover
primair gemaakt dienen te worden tussen decentrale overheden en de NAM. De NAM heeft
aangegeven hieraan te willen meewerken. Om één en ander te bewerkstelligen draagt u in artikel 5
van uw ontwerpbesluit de NAM op te zorgen voor een transparant proces van schademelding,
adequaat onderzoek naar en afhandeling van schadeverzoeken binnen een redelijke termijn. Deze
informatie moet de NAM binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit
openbaar te maken. Overigens is onduidelijk om welke informatie het hierbij gaat.
Ik vind dat u als verantwoordelijk minister erop toe moet zien dat – evenals in het aardbevingsgebied
Groningen – een volledig onafhankelijk orgaan wordt ingesteld voor de afwikkeling van schade als
gevolg van alle mijnbouwactiviteiten (en beheersmaatregelen voor het grondwaterpeil). Voor mij is
van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de schadeafwikkeling voldoende
gegarandeerd zijn. U kunt uw instemmingsbesluit pas van kracht laten worden, nadat er een
onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen dat wanneer de NAM
vanwege onvoorziene omstandigheden in de toekomst niet meer of onvoldoende aan zijn financiële
verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is gegarandeerd
door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds mijnbouwschade niet
moeten beperken tot natuurlijke personen maar verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net
als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt voor deze
gasvelden. De NAM moet dus aantonen dat de schade niet het gevolg is van bevingen.
Onzekerheden
De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) uit 2015 die u heeft omarmd gaan
specifiek over het communiceren over onzekerheden. De OvV adviseerde u om in de communicatie
met inwoners transparant te zijn over onzekerheden en uit te leggen welke plaats deze onzekerheid
krijgt in de besluitvorming. In de besluitvorming is niet duidelijk hoe u de genoemde onzekerheden
heeft afgewogen. Daarom kunt u naar mijn mening nu niet tot een afgewogen besluit komen.
Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u zorgvuldige en publieksvriendelijke communicatie wilt
borgen. U geeft aan dat uw ministerie werkt aan een maatschappelijke licentie en een
publieksvriendelijke oplegger. Jammer genoeg past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar drie
(traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan en ontwerpbesluit voldoen op
het aspect van leesbaarheid en daarmee het burgerperspectief niet aan ministeriële toezeggingen.
Dit alles overziend, ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het Winningsplan
Westerveld. Ik sluit me verder aan bij de zienswijze van het college van B& W van Assen.
Met vriendelijke groet,
Naam
Adres
Woonplaats
Handtekening

 


SAMEN ZIJN WE STERK!

Vanaf 3 juni kunt u de zienswijze downloaden via: www.assen.nl

A.s. donderdag 1 juni vergadert de gemeenteraad over de concept zienswijze gaswinningsplan Westerveld, agendapunt 9.

Vergadering Gemeenteraad 01-06-2017

>