Verslag werkgroepvergadering 12 januari 20118

 

 

Aanwezig:              Gerrit Eerland (voorzitter) Henk van Hooft, Harry Hoyting, Aad Verheul (verslaglegging), Helma Majoor. En onze gast Gert-Jan Rotmensen

Afwezig:                –

Volgende vergadering: 6 februari aanvang 13.30 uur, locatie: De Dissel

 
Onze gast Gert-Jan Rotmensen wordt door voorzitter Gerrit Eerland van harte welkom geheten.Gert-Jan komt ons iets vertellen over zijn werk bij de Nationaal Coördinator Groningen .Deze bijeenkomst is informeel en hieruit mogen dan ook geen acties of publicaties plaatsvinden.
Gerrit Eerland zegt dit toe, het is dus een strikt informele bijeenkomst.

‘’vanaf de jaren 1960 vindt er gaswinning plaats in Groningen en is er gelijktijdig een commissie ‘’bodedaling’’ ingesteld.’’ De bodemdalingen zijn tot nu toe niet zo schadelijk het gaat heel geleidelijk.
Dit feit staat dus buiten de bevingen! Volgen het Burgerlijk Wetboek (BW) is de schadeveroorzaker de verantwoordelijke. De bewijslast ligt bij diegene die de schade heeft.

Het gehele winningsgebied heeft een vaste contour, (eivormig) binnen deze contour worden alle voorkomende schades gezien als zijnde ‘’de NAM is de veroorzaker’’.Voor de vastgesteld contour is het BW aangepast! De bewijslast is hier andersom. De NAM wordt dan ook aansprakelijk gesteld.

Tot voor kort was de NAM aanspreekpunt en afhandelaar tegelijk.
Het Centrum Veilig Wonen, dat sinds enkele jaren bestaat is de organisatie waar nu alle meldingen en verwerkingen binnen komen en behandeld worden.
Het is op dit ogenblik een organisatie met ca. 400 fte.
Het aantal tot nu toe bekende schadegevallen staat op 93.000
De NCG maakt het beleid voor haar Coördinator, binnen de organisatie is er een poot voor de schades en een poot voor versterking, kennis en kunde zijn in huis maar wordt ook deels uit het buitenland gehaald.

Het CVW en NCG werken binnen de tot nu toe vastgestelde contour. (het winningsgebied in Groningen) Voor een goede weergave is het handig om de website van NCG te bezoeken.

Tot nu toe zijn buiten de contour c.a. 1500 meldingen gedaan ( in Drenthe) van schade.
Schadegevallen van buiten de contour vallen nog steeds onder de NAM, zowel melding als afhandeling.

De NAM is er dus nog steeds niet tussenuit gehaald, de voormalig minister Kamp, heeft echter aan ons als werkgroep in het verleden duidelijk gemaakt,..’’De Nam haal ik er tussenuit”.
Voor buiten de contour is hier dus nog geen sprake van!

Alles wat nu binnen de contour wordt afgehandeld, daarvan gaat de rekening rechtsreeks naar de NAM, zij dienen zonder bezwaar dan uit te keren. De rekeningen komen vanaf de NCG. Hier is Alders de baas en hij adviseert ook de minister.
Om problemen helder te krijgen en op te lossen op adequate wijze , heeft de NCG arbiters ingesteld, dit zijn veelal oud rechters.
Tot nu toe zijn dit er een zestal, er moeten er zeker nog zes bijkomen.

Het nieuwe schade-protocol binnen het contour gaat uit van een zeer grondige opname van het gehele huis, dus niet alleen de direct waarneembare schade of scheuren.

Het gebruik van Tiltmeters is nog niet aan de orde, ze zijn nl. nog niet gevalideerd. De gehele contour is wel bemeterd.

Er komt door middel van een nog op te richten ‘’instituut mijnbouwschade’’, in de toekomst een soort vereenvoudiging op gang.
Binnen de contour gaat NCG, 20.000 woningen versterken.

Alle winningsgebieden buiten de vastgestelde contour moeten zelf initiatieven/ideeën ontplooien,  er is helaas nog weinig expertise over kleine velden en de daarvan te verwachten schade!

Het NCG is wel bereidt om met actiegroepen in overleg te gaan.
De energietransitie wordt steeds belangrijker!!

Westerveld ligt buiten de contour, (hier is dus het BW van toepassing) we moeten dus zelf gerichte acties gaan ondernemen en meer samenwerken met anderen in dit wingebied (provincie, gemeenten en overige belanghebbende).

De werkgroep SGMN wil graag het risico gedekt zien dat hier geen bevingsschade ontstaat of gaat voorkomen.
De wet gaat momenteel nog boven de vergunningseisen uit!

Gerrit sluit deze zeer informatieve bijeenkomst af, door Gerrit-Jan hartelijk te danken voor zijn verhaal en de tijd die hij hiervoor genomen heeft.